Logged in as

Kundtjänst

Lediga tjänster

Lediga jobb på Elvaco

Elvaco är ett växande företag med duktiga, prestigelösa människor som vill leverera det lilla extra samtidigt som vi har kul på vägen! 

 

Ansök nu

Hållbarhet

Elvacos affärsmodell bygger på värden för en hållbar värld.

Genom att skapa affärer som bygger på en hållbar utveckling, har Elvaco en plats idag och i framtiden! Genom att tillhandahålla produkter och tjänster som minskar den totala energiförbrukningen har Elvaco en positiv inverkan i den hållbara världen.

Elvaco möjliggör idag att tusentals företag runt om i världen kan spara energi genom ständig innovation och nya lösningar inom mätning av energi.

 

 • Energibolag genom lösningar för korrekt mätning, debitering och optimering av deras nät

 • Fastighetsbolag genom lösningar för undermätning och styrning på temperatur

 • Tjänstebolag som på olika sätt optimerar energianvändning för slutkunder

 

Sustainability report 2021

Sustainability report 2022

 Spara energi med Elvacos lösningar

 • Upp emot 40 % av all världens energi går idag åt till fastigheter

 • Således finns det en enorm potential att spara på jordens resurser

 • Med rätt lösningar kan våra kunder minska det totala energianvändandet med normalt 10–30 %

 • Vi har exempel där man minskat den totala elförbrukningen med 50 %!

Läs mer om hur vi sparar energi med våra kunder och våra lösningar inom energimätning.

FN:s klimatmål

Den 1:e januari 2016 startade FN:s klimamål som sattes samman av världens ledare i det historiska FN-mötet i september 2015. Det överliggande målet är att helt få bort fattigdom i världen. Vi på Elvaco är stolta över att kunna bidra direkt till några av dessa mål.

Mål 7: Sörja för tillgång till överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla - År 2030,  dubbla den globala förbättringen av energieffektivitet

Mål 9: Drastiskt öka tillgången till information och kommunikation för att öka digitaliseringen

Mål 12: Sörja för hållbara konsumtions- och produktionsmönster - År 2030, uppnå en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser

De 17 globala utvecklingsmålen för en hållbar värld

De 17 globala hållbara utvecklingsmålen (SDG) och deras åtföljande 169 mål bygger på de framgångar och milstolpar som uppnåtts under millennieutvecklingsmålen (MDG) som fastställdes år 2000, som fram till 2015 fokuserade på att bland annat minska svält, fattigdom, sjukdom och ojämlikhet mellan könen. Med utgångspunkt i dessa fyra grundstenar, är SDG:erna större och går vidare mot att ta itu med de bakomliggande orsakerna till fattigdom och det universella behovet av att uppnå utveckling som gynnar alla människor. Målen omfattar tre delar av hållbar utveckling: ekonomisk tillväxt, social integration och miljö. Företagen i världen är uttryckligen nyckelaktörer för att uppnå dessa mål.

Med detta som bakgrund har Elvaco stärkt sitt engagemang för hållbarhet genom hela värdekedjan, i alla aktiviteter och därmed den inverkan de har på företagets intressenter. Elvaco åtar sig nu ett stärkt engagemang för de 17 målen för hållbar utveckling, som omfattar vägen till hållbarhet som styrs av dessa mål.

Detta åtagande omfattar hela företaget och alla 17 SDG:er och deras mål, även om vissa mål är särskilt relevanta för Elvaco, med tanke på bransch, kontext och affärsmodell.

Elvaco har också en hållbarhetspolicy som integrerats med värdeskapande i affärsmodellen, vilket utgör ytterligare ett steg mot att uppnå de 17 globala utvecklingsmålen för en hållbar värld!

En sammanfattning av Elvacos hållbarhetspolicy

Elvaco strävar efter att dess verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Vi verkar för att ständigt utveckla vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt för att bidra till en hållbar framtid för kommande generationer. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten vilket syftar till att Elvaco uppfattas som en god samhällsaktör som efterlever regler och lagar och står för god affärsetik och tydliga värderingar.

 Policyn gäller alla anställda, inhyrd arbetskraft samt leverantörer.

Vår hållbarhetspolicy är indelade i tre områden: Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk tillväxt och lönsamhet är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och därmed öka möjligheten att nå långsiktig hållbar utveckling.

Genom vår uppförandekod säkerhetsställer vi att vi bedriver vår verksamhet på ett professionellt, säkert, etiskt och ansvarsfullt sätt. Exempelvis genom att vi:

 • Förebygger korruption och har nolltolerans mot all slags korruption
 • Följer konkurrenslagar och miljölagstiftning
 • Värnar grundläggande mänskliga rättigheter hos oss såväl som hos våra leverantörer

Detta stöds av att vi ständigt utbildar vår personal på vår uppförandekod inom miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar och etik, samt i vår anti-korruptionspolicy. Vi gör också löpande leverantörsutvärderingar.

Social hållbarhet

Elvaco eftersträvar att tillhandahålla arbetsplatser som är hälsosamma och säkra och baserad på principer om rättvisa och ömsesidig respekt för de anställda. Alla anställda ska medverka till en sund företagskultur som bygger på respekt för människors lika värde, öppenhet och ärlighet.

 Vi värderar kompetens och mångfald genom att

 • Vi har nolltolerans gällande diskriminering och all typ av negativ särbehandling
 • Vi alltid prioriterar kompetens vid rekryteringar
 • Vi kontinuerligt utvecklar våra medarbetare
 • Värnar våra medarbetares hälsa och säkerhet genom att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats

Detta stöds av att vi årligen genomför utvecklingssamtal med alla medarbetare och gör medarbetarundersökningar samt vidtar åtgärder om det behövs. Vi arbetar utefter en tydlig rekryteringspolicy, som alltid innefattar en farfars-intervju, samt arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering. Vi respekterar social och kulturell mångfald bland våra medarbetare och strävar efter att attrahera och behålla de bästa talangerna på marknaden.

 

Socialt ansvar

Elvaco, som en del av Latour, stöder Solvatten och deras projekt att förse människor i Burkina Faso och Uganda med rent och varmt vatten. Solvatten möjliggör förbättrad hälsa, hygien och levnadsvillkor för fler människor. 

Investment AB Latour och deras helägda bolag har varit i samarbete med Solvatten sedan 2018. I den senaste projektrapporten visar siffror att Latour och deras helägda företag har möjliggjort rent vatten till 7500 personer i Uganda genom att stödja dem med 1344 Solvatten-behållare. Genom att använda Solvatten får människor säkert, varmt vatten utan att behöva använda kol eller ved. Det betyder att en Solvatten kan rädda cirka 49 träd under sin livstid.

Solvatten® är en svensk innovation som renar vatten med hjälp av solens strålar. Efter några timmar i solen är vattnet fritt från de bakterier, virus och och parasiter, som annars orsakar diarrésjukdomar som dysenteri och kolera. En viktig skillnad jämfört med andra metoder för vattenrening är att vattnet samtidigt hettas upp. Genom att kombinera rent och varmt vatten bidrar Solvatten till förbättrad hälsa, underlättad hygien och ett mer hållbart energianvändande.

Miljömässig hållbarhet

Elvaco strävar efter att kontinuerligt söka sätt att minska och hushålla med samtliga resurser i verksamheten; ekonomiska resurser, naturresurser såväl som mänskliga resurser i syfte att förbättra den totala miljöpåverkan från vår verksamhet och våra produkter. 

Vi har en säker och effektiv hantering av resurser där vi:

 • Miljöarbetet skall drivas aktivt och i samverkan med de anställda
 • Samtliga processer skall utvecklas för att belasta miljön så lite som möjligt. Avfall skall sorteras och omhändertas för återvinning eller destruktion och insatsmaterial skall väljas utifrån de mest miljövänliga alternativen
 • Gällande lagar och förordningar i miljölagstiftningen skall följas
 • Betydande och/eller företagskritiska underleverantörer till Elvaco skall vara certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 eller liknande

 

Policies

Latours Code of Conduct 2023

Elvaco Supplier Code of Conduct

Elvaco Code of Conduct

Har du frågor? Kontakta David Vonasek, CEO, så berättar han mer.